Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U MARED BHP I PPOŻ Marek Czernek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bereniki 14/3 , NIP 969-035-57-76, tel. 723 184 694, e-mail bhpmared@gmail.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679) , tj. wtedy, gdy:
 3. osoba,  której  dane  dotyczą  wyrazi  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  jednym  lub  większej liczbie określonych celów lub
 4. przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy, w tym:

 1. organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) – udostępnienia materiałów edukacyjnych na platformie e – learning, wydania zaświadczenia o jego ukończeniu;
 2. organizacji i przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej – prowadzenia dziennika szkolenia i rejestru zaświadczeń oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 3. pomocy w zapewnieniu dotrzymania wymaganych prawem obowiązkowych terminów szkoleń BHP
 4. odebrania danych niezbędnych do realizacji zleconej usługi (poczty e-mail );
 5. realizacji usługi nadzoru BHP i PPOŻ w firmach, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług lub usługi jednorazowej zamówionej przez klienta;
 6. W opisanym powyżej celach możemy przetwarzać następującego kategorie Państwa danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • stanowisko i miejsce zatrudnienia,
 • data i miejsce urodzenia,
 • nazwa firmy,
 • adres – siedziba firmy,
 • numer NIP,
 • informacja o stopniu niepełnosprawności,
 • informacja o skutkach wypadku przy pracy,
 • pesel,
 • imię ojca,
 • adres zamieszkania,
 • seria i numer dokumentu tożsamości.
 1. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 2. W zależności od celu przetwarzania, Państwa dane będą usunięte:
 3. po utracie ważności zaświadczenia o odbytym szkoleniu;
 4. po upływie terminu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Maksymalnie do 5 lat po rozwiązaniu umowy;
 5. po czasie upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 6. po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. niezwłocznie po realizacji usługi (poczta e-mail)
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej . Odbiorcami danych mogą być jednak  instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.